Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Bon Stażowy

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla Uczestnika:

 

Dla Pracodawcy:


Bon stażowy polega na samodzielnym wyszukaniu przez uczestnika projektu miejsca odbywania 6-miesięcznego stażu u wskazanego przez siebie pracodawcy. Warunkiem przyznania bonu na realizację stażu jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu odbywania stażu przez okres następnych 6 miesięcy, zgodnie z deklaracją zatrudnieniową.

Bony stażowe są przewidziane dla 70 Uczestników/-czek Projektu.

Staże w ramach bonów będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

Bon stażowy realizowany jest na podstawie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego podpisywanej pomiędzy Beneficjentem, Uczestnikiem/-czką Projektu a Podmiotem przyjmującym na staż (załącznik nr 13 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 14 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

W okresie odbywania bonu stażowego Uczestnikowi/-czce przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim;W ramach bonu stażowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy składowe):

Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu do wysokości 605,40 zł wypłacane uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium.

Wydatek dotyczący kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego powinien być ponoszony zgodnie z art. 66l. ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującym w dniu przyznania świadczenia. Beneficjent dokonuje wypłaty kosztów na podstawie wniosku uczestnika projektu. Osoba zwracająca się z wnioskiem o bon stażowy powinna określić czy w związku z realizacją bonu stażowego będzie ponosić wydatki związane z dojazdem poprzez założenie oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca odbywania stażu w ramach bonu stażowego zawierającego informacje na temat środku transportu oraz wysokości kwoty jaka będzie ponoszona na dojazd. Na podstawie ww. oświadczenia beneficjent dokonuje wypłaty ryczałtu za dojazd w miesięcznych ratach. W przypadku, gdy koszt dojazdu w ramach bonu stażowego wskazany przez uczestnika projektu w przedstawionym oświadczeniu jest niższy od kwoty wskazanej w ww. ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy beneficjent powinien dokonywać wypłaty ryczałtu w wysokości wskazanej przez uczestnika projektu. Natomiast w sytuacji gdy koszt przejazdu wskazany przez uczestnika projektu jest wyższy od kwoty wskazanej w ustawie, beneficjent może dokonać wypłaty ryczałtu max. do wysokości kwoty wskazanej w ww. ustawie.

Koszty badań lekarskich lub psychologicznych do 100 zł – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania oraz pozostałe koszty wskazane w rozdziale dot. organizacji staży.

Termin ważności bonu stażowego kończy się nie później niż 6 miesięcy przed końcową datą realizacji projektu, tak, aby możliwa była weryfikacja, czy pracodawca zatrudnił Uczestnika Projektu przez następne 6 miesięcy od zakończenia przez niego stażu, zgodnie z deklaracją zatrudnienia. Jeżeli pracodawca wywiązał się z wymaganego okresu zatrudnienia wówczas przysługuje mu premia w wysokości ok. 1 513,50 zł.  zgodnej z poziomem kosztów zdefiniowanym w art. 66l. ust. 6 pkt. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującym w dniu przyznania świadczenia. Wypłata premii następuje na podstawie wniosku o wypłacenie premii.